PŘIHLÁŠENÍ | REGISTRACE

Obchodní podmínky 

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup služby -  plného přístupu k portálu www.zefis.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele služby, kterým je Doc.Ing.Miloš Koch,CSc., IČO 14632039 se sídlem Brno, Hvězdárenská 8, PSČ 616 00 a příjemce služby. Poskytovatel není plátce DPH. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou kupující / spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). 

V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek je neplatné podle zákona, neovlivní to platnost ostatních ustanovení těchto obchodník podmínek. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v ní stanovených. Případné neplatné ustanovení je nahrazeno zněním zákona./

Předmět služby

Předmětem zakoupené služby je  pouze nelimitovaný přístup k portálu www.zefis.cz.na jeden rok. Nabyvatel služby si může vytvořit na portálu jednu firmu, s neomezeným počtem informačních systémů a procesů.

Pojmy

Dodavatel/ poskytovatel služby - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/ nabyvatel  služby- je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena plným zaplacením služby. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Uzavřením kupní smlouvy/ objednáním produktu přes stránky portálu www.zefis.cz kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání na portálu a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách portálu www.zefis.cz  a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Práva a povinnosti prodávajícího / poskytovatele služby

Prodávající má povinnost umožnit kupujícímu pracovat s portálem zefis po zaplacenou dobu. Prodávající se zavazuje, že neposkytne osobní údaje kupujícího žádné další straně. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to  požádá. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek  zaplatit kupní cenu, nebo porušuje licenční či obchodní podmínky.

Poskytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za škody, které by mohli kupujícími vzniknout v případě nesprávné realizace doporučení portálu, ani za způsob, jak kupující tyto informace využije.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen se zaregistrovat na www.zefis.cz. Nemusí uvádět žádné osobní údaje vyjma e-mailu. Kupující se zavazuje, že nezveřejní žádnou informaci, získanou na portálu zefis bez písemného souhlasu poskytovatele. 

Kupující se zavazuje, a to i v případě, že pracuje s verzí portálu zdarma, že bez souhlasu poskytovatele nezveřejní žádné výstupy a výsledky z portálu.

Kupující bere na vědomí, že informace získané z portálu jsou indikativní, a nelze je mechanicky aplikovat do praxe.

Reklamace

Tento reklamační řád se vztahuje na službu, jenž byla zakoupeno na tomto portálu. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Ke každé objednávce  je přikládána faktura a dodací list, který může sloužit zároveň jako záruční. Reklamaci uplatňuje zákazník písemně na adrese sídla prodávajícího nebo e-mailem. Reklamace je vyřízena nejpozději do 30 dnů a zákazník je o jejím výsledku vyrozuměn.

Záruční podmínky

Prodávající je povinen zajistit kupujícímu plnění služby, tedy přistup k portálu, po zaplacenou dobu. V případě technického výpadku a nedostupnosti služby bude kupujícímu prodloužen přístup o jeden den za každou hodinu nedostupnosti portálu. O toto prodloužení musí kupující požádat mailem nebo písemně.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a GDPR. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu  a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám.  Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Platnost od 1.9.2018


Tyto stránky používají pouze nezbytné Funkční cookies, nutné k činnosti stránek, ke kterým není třeba aktivní souhlas návštěvníka. Bližší informace najdete zde
Pokud potřebujete poradit, využijte živý chat podpory vpravo dole na stránce. Rádi vám poradíme či pomůžeme.